نوشته‌ها

نگهداری سانسوریا

علت لوله شدن برگ سانسوریا و درمان آن

/
سانسوریا یکی از گیاهان آپارتمانی است که در عین مقاوم بودن، د…

علت ترک خوردن برگ های سانسوریا+راه حل

/
مواجه شدن با ترک برگ های سانسوریا، برای هر علافمند به نگهداری …