نمایندگی های شرکت های تولید کننده ای سم، کود و بذر که نارنج اسپادانا نمایندگی آنها را برعهده دارد